شب ...


شب يار تنهايي من ، سراسيمه به آغوشش پناه ميبرم ، با چشمان اشك بار

وسينه اي مالامال از درد ، سنگ قبر آرزو بر دل من در اين پاييز دلگير .....

                     Image Preview
این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید